Vi tror på ett framgångsrikt sparande med bra ränta och avkastning på ditt sparande

När banker och andra sparinstitut inte kan erbjuda någon ränta att tala om så vill vi erbjuda ett bra alternativ till traditionellt sparande med högre avkastning än traditionella bankkonton. Vi är till för dig som vill ha hög avkastning på ditt sparande men samtidigt vill ha kontroll över dina pengar och själv kunna bestämma hur länge du vill investera dina sparpengar.

Till skillnad från att investera i aktier eller fonder så säkrar du ditt sparande till ett fast belopp som inte går upp eller ner med marknaden. På våra fasträntekonton får du dessutom en på förhand garanterad fast ränta på ditt sparande.

UpplandsSpar AB är ett helägt dotterbolag till Uppland Kapital AB. Inlånat kapital används uteslutande för Uppland Kapital AB:s fortsatta expansion. Uppland Kapital AB erbjuder genom UpplandsSpar AB olika konton för räntesparande.

Balanserad Investering

Uppland Kapital AB har två verksamheter som är systerbolag till UpplandsSpar. Det är Uppland Kredit AB som arbetar med krediter till företag och Catalunia Capital AB med Extralånet som arbetar med krediter till privatpersoner. Ägarna till Uppland Kapital har lång erfarenhet av att placera sina egna pengar i denna typ av krediter till företag och privat personer. Genom UpplandsSpar erbjuds du möjligheten att dra nytta av deras erfarenhet och spara pengar med högsta möjliga ränta.

Uppland Kredit AB, www.upplandkredit.se, som är registrerat som Finansiellt Institut hos Finansinspektionen arbetar med finansiering av mindre och medelstora företag. Det sker genom fakturabelåning, fakturaköp och företagslån. Det är förvånande hur många bra och välfungerande företag som inte kan få lån hos banken och även när de får banklån så är det inte ovanligt att banken tar räntor och avgifter som motsvarar över 12%. Det händer att banker eller kreditmarknadsbolag tar ut avgifter och räntor vid fakturabelåning på 1% till 2% per månad, det motsvarar ju mellan 12 och 24% per år! Som du förstår så kan Uppland Kredit mycket väl konkurrera med de stora bankerna på samma villkor med en bra lönsamhet.

Extralånet, www.extralanet.se, ägs av Catalunia Capital AB som har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva Konsumentkreditgivning. Uppland Kapital är en av huvudägarna i Catalunia Capital AB. Extralånet erbjuder lån till privatpersoner som fått en oförutsedd utgift och har några dagar kvar till lönen betalas. Det kan också var personer som tidigare haft kreditproblem och inte kan få lån hos banken. Extralånet är bättre än SMS-lån och kreditkortsskulder. Det är flexiblare, billigare och tryggare än att samtidigt ha flera olika snabblån eller kreditkortsskulder som både blir dyra i långa loppet och som kan riskera att snabbt gå vidare till inkasso eller kronofogden. Extralånet tillämpar god kreditgivningssed och tar sitt fulla ansvar som kreditgivare. Naturligtvis följer de alla regler och lagar som gäller kreditgivning till konsument. Verksamheten har funnits i nästan 10 år så man vet hur man hanterar kunder på bästa sätt. Sedan start 2009 har Catalunia Capital AB förmedlat över 65.000 lån till 21.000 nöjda kunder, många utav kunderna väljer att återkomma.

Dessutom får Uppland Kapital emellanåt tillgång till unika och mycket attraktiva investeringsmöjligheter genom egna kontakter och genom sina samarbetspartners i Norden. Investeringarna görs i räntebärande värdepapper och aktier i företag med stabila kassaflöden och långsiktigt hög tillväxtpotential. Uppland Kapital AB investerar företrädesvis i räntebärande värdepapper och aktier som kan vara svåra att få tillgång till för dig som privatperson och där minsta insatsen i vissa fall kan vara över en miljon kronor. Du får tillgång till sparmöjligheter som normalt bara är förbehållna en liten exklusiv grupp kapitalstarka investerare. Genom att sprida investeringarna så kan vi säkerställa en hög och relativt säker avkastning på dina pengar.

Finansiell Styrka

UpplandsSpar har en mycket god likviditet och ett stabilt positivt resultat. UC AB som är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag och grundades av Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank har gjort en samlad kreditbedömning av UpplandsSpar AB. De bedömer att UpplandsSpar har högsta kreditvärdighet. Du kan läsa mer om Du klickar på UC symbolen här intill.

Säker hantering

För din personliga säkerhet så använder vi ett riktigt elektroniskt banksystem där du loggar in dig med samma typ av BankID eller E-legitimation som används av alla svenska banker. Du har alltid tillgång till dina konton online och kan själv sätta in och ta ut pengar när det passar dig.

Viktig information

UpplandsSpar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Bolagets moderbolags, Uppland Kapital AB:s, verksamhet. De inlånade medlen ska användas för investeringar i koncernens verksamhet eller placeras i räntebärande värdepapper. Insatta medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

Styrelse och ledning

Styrelsen består av fyra personer med lång erfarenhet från Svenska bank och industrivärlden.
Samtliga styrelsemedlemmar är svenska medborgare och är mantalsskrivna i Sverige.

Per-Olof Björnsson

Per-Olof Björnsson

Ordförande

Per-Olof Björnsson har varit ledamot i kontorsstyrelsen för två av Handelsbankens kontor i nordöstra Skåne från 1998 till 2015. Per-Olof, som från början är tandläkare, har en lång bakgrund som investerare i fastigheter och industriföretag. Han är en erfaren styrelseordförande och har bland annat varit ordförande för svensk producent organisation. Han har en rådgivande och strategisk roll i verksamheten.

Anders Torstensson

Anders Torstensson

VD

Anders Torstensson, som är civilingenjör, arbetade under mer än 20 år inom Ericsson där han bland annat var chef för mobiltelefonverksamheten i Nord och Sydamerika. Han har sedan 2005 ett eget investment bolag som finansierat nystartade företag och gjort investeringar företrädesvis på den Nordiska marknaden. Förutom VD ansvaret så har han en affärsutvecklings roll i verksamheten.

Anställda

Ingen anställd eller inhyrd personal får förekomma i Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Samtliga anställda, inhyrda och styrelen har en skyldighet att iaktta tystnadsplikt.

Följande regler gäller: En styrelseledamot eller befattningshavare hos UpplandsSpar AB, vilken i den egenskapen får kunskap om en uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga förhållanden, får inte obehörigen röja vad han har fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med uppdragsgivarens intresse.

Sekretessen skall inte endast iakttas i förhållande till utomstående utan också internt i Bolaget. Uppgifter om en kund får exempelvis inte föras vidare från en enhet till en annan såvida inte detta betingas uteslutande av arbetsmässiga skäl. En begäran från annan att ta del av uppgifter om en viss kund måste behandlas med stor försiktighet. Utöver det som enligt lag måste lämnas ut så får inga uppgifter alls lämnas ut.

Samtliga anställda ska ha den utbildning och insikt som verksamheten erfordrar avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med vad som sägs i FFFS 2017:11 ”Föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”.

Press

För pressförfrågningar vänligen kontakta

Anders Torstensson

Verkställande direktör

anders.torstensson@upplandkapital.se

+46 (0)70 514 00 00

Behandling av personuppgifter/integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

UpplandsSpar är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som kund. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” högst upp på vår webbsida.

Ändamål och rättslig grund

UpplandsSpar behöver samla in, registrera och behandla personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna fullgöra avtalet som du har skrivit på med oss och därmed lämnat ditt samtycke för behandlingen. Detta utgör den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter.

UpplandsSpar äger rätt att registrera uppgifter om dig som hämtas ur offentliga register för att säkerställa att dessa är korrekta samt för att fullgöra rättslig förpliktelse enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet.

Behandling av personuppgifter

UpplandsSpar avser att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter eller sådana skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar.

Uppgifterna kan även komma att användas för marknads- och kundanalys, riskhantering och produktutveckling samt, om du som kund inte begärt direktreklamspärr hos UpplandsSpar, för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter som du lämnar till oss för behandling är i första hand: namn, telefonnummer, e-post, adress, personnummer, kontonummer, kontonummer i annan bank.

Personuppgifterna lagras så länge du är kund hos och raderas 5 år efter du har sagt upp avtalet eller begärt om radering av dina personuppgifter (återkallat samtycke).

Vi genomför ingen profilering, dvs. automatisk behandling av dina personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper eller för att analysera eller förutsäga dina arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Mottagare av personuppgifter

Vi avser inte att överföra dina personuppgifter till tredjeland utanför EU.

Vi har personuppgiftsbiträde (betrodd tredje part) som behandlar olika kategorier av personuppgifter i samband med utförande av avtalade tjänster för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och uppfylla gällande lagar och förordningar. Personuppgiftsbiträdesavtal har skrivits på med dessa parter för ditt integritetsskydd.

Dina rättigheter

Du som lämnar personuppgifter till oss har rätt genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen) att:

  1. Kostnadsfritt få information och tillgång till dina personuppgifter som behandlas hos oss.
  2. Utan onödigt dröjsmål få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade.
  3. Utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade.
  4. Begära begränsning av behandling.
  5. Få dina personuppgifter flyttade till en annan personuppgiftsansvarig.
  6. När som helst göra invändningar mot behandling om vi inte kan visa berättigade skäl för att behandla personuppgifterna.
  7. Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter inte behandlas enligt ovan.

Du kan använda dina rättigheter under punkt 1 och 2 genom att logga in på ditt konto.

För att använda dina rättigheter enligt punkt 3, 4, 5 och 6 kan du kontakta oss via den säkra e-posten ”Brevlådan” när du är inloggad.


Allmänna Villkor, Särskilda Villkor, Aktuella priser fr.o.m. 2020-04-02, Historiska priser 2020-03Historiska priser 2019-08Historiska priser 2019-03-14,
Historiska priser 2016-06, Historiska priser 2015-10-26 till 2016-05-01