Vi tror på ett framgångsrikt sparande

När banker och andra sparinstitut inte kan erbjuda någon ränta att tala om så vill vi erbjuda ett bra alternativ till traditionellt sparande med högre avkastning än traditionella bankkonton. Vi är till för dig som vill ha hög avkastning på ditt sparande men samtidigt vill ha kontroll på dina pengar och själv kunna bestämma hur länge du vill investera dina sparpengar.

Till skillnad från att investera i aktier eller fonder så säkrar du ditt sparande till ett fast belopp som inte går upp eller ner med marknaden. På våra fasträntekonton får du dessutom en på förhand garanterad fast ränta på ditt sparande.

UpplandsSpar AB är ett helägt dotterbolag till Uppland Kapital AB. Inlånat kapital används uteslutande för Uppland Kapital AB:s fortsatta expansion. Uppland Kapital AB erbjuder genom UpplandsSpar AB olika konton för räntesparande.

Balanserad Investering

Uppland Kapital AB har två verksamheter som är systerbolag till UpplandsSpar. Det är Uppland Kredit AB som arbetar med krediter till företag och Nätlån som arbetar med krediter till privatpersoner. Ägarna till Uppland Kapital har lång erfarenhet av att lyckosamt placera sina egna pengar i denna typ av krediter till företag och privatpersoner. Genom UpplandsSpar erbjuds du möjligheten att dra nytta av deras erfarenhet och spara pengar med högsta möjliga ränta.

Uppland Kredit AB, www.upplandkredit.se, som är registrerat som Finansiellt Institut hos Finansinspektionen arbetar med finansiering av mindre och medelstora företag. Det sker genom fakturabelåning, fakturaköp och företagslån. Det är förvånande hur många bra och välfungerande företag som inte kan få lån hos banken och även när de får banklån så är det inte ovanligt att banken tar räntor och avgifter som motsvarar över 12%. Det händer att banker eller kreditmarknadsbolag tar ut avgifter och räntor vid fakturabelåning på 1% till 2% per månad, det motsvarar ju mellan 12 och 24% per år! Som du förstår så kan Uppland Kredit mycket väl konkurrera med de stora bankerna på samma villkor med en bra lönsamhet som mer än väl täcker de räntor som UpplandsSpar betalar.

Nätlån, www.natlan.se, har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva Konsumentkreditgivning. Det ägs av Catalunia Capital AB där Uppland Kapital är en av huvudägarna. Nätlån erbjuder lån till privatpersoner som fått en oförutsedd utgift och har några dagar kvar till lönen betalas. Det kan också var personer som tidigare haft kreditproblem och inte kan få lån hos banken. Att ta ett snabblån är ett dyrt sätt att få tillgång till pengar, det är inget man sticker under stolen med. Men tyvärr är det många som inte har någon annan möjlighet. Nätlån tillämpar god kreditgivningssed och tar sitt fulla ansvar som kreditgivare. Naturligtvis följer de alla regler och lagar som gäller kreditgivning till konsument. Verksamheten har funnits i mer än 5 år så de vet hur man hanterar kunder på bästa sätt.

Dessutom får Uppland Kapital emellanåt tillgång till unika och mycket attraktiva investeringsmöjligheter genom egna kontakter och genom sina samarbetspartners i Norden. Investeringarna görs i räntebärande värdepapper och aktier i företag med stabila kassaflöden och långsiktigt hög tillväxtpotential. Uppland Kapital AB investerar företrädesvis i räntebärande värdepapper och aktier som kan vara svåra att få tillgång till för dig som privatperson och där minsta insatsen i vissa fall kan vara över en miljon kronor. Du får tillgång till sparmöjligheter som normalt bara är förbehållna en liten exklusiv grupp kapitalstarka investerare. Genom att sprida investeringarna så kan vi säkerställa en hög och relativt säker avkastning på dina pengar.

Finansiell Styrka

UpplandsSpar har en mycket god likviditet och ett stabilt positivt resultat. UC AB som är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag och ägs av Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank har gjort en samlad kreditbedömning av UpplandsSpar. De bedömer att UpplandsSpar har högsta kreditvärdighet. Du kan läsa mer om Du klickar på UC symbolen här intill.

Säker hantering

För din personliga säkerhet så använder vi ett riktigt elektroniskt banksystem där du loggar in dig med samma typ av BankID eller E-legitimation som används av alla svenska banker. Du har alltid tillgång till dina konton online och kan själv sätta in och ta ut pengar när det passar dig.

Viktig information

UpplandsSpar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Bolagets moderbolags, Uppland Kapital AB:s, verksamhet. De inlånade medlen ska användas för investeringar i koncernens verksamhet eller placeras i räntebärande värdepapper. Insatta medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

Vi rekommenderar att du oavsett var du sparar eller investerar dina pengar noga sätter dig in i risken med respektive sparande. Tänk på att även flera av bankernas investerings och sparalternativ inte täcks av insättningsgarantin, som t.ex. individuellt pensionssparande, sparande i aktiefonder eller pensionsfonder.

Styrelse och ledning

Styrelsen består av fyra personer med lång erfarenhet från svenska bank- och industrivärlden.
Samtliga styrelsemedlemmar är svenska medborgare och är mantalsskrivna i Sverige.

Per-Olof Björnsson

Per-Olof Björnsson

Ordförande

Per-Olof Björnsson har varit ledamot i kontorsstyrelsen för två av Handelsbankens kontor i nordöstra Skåne från 1998 till 2015. Per-Olof, som från början är tandläkare, har en lång bakgrund som investerare i fastigheter och industriföretag. Han är en erfaren styrelseordförande och har bland annat varit ordförande för en svensk producentförening. Han har en rådgivande och strategisk roll i verksamheten.

Anders Torstensson

Anders Torstensson

VD

Anders Torstensson, som är civilingenjör, arbetade under mer än 20 år inom Ericsson där han bland annat var chef för mobiltelefonverksamheten i Nord och Sydamerika. Han har sedan 2005 ett eget investment bolag som finansierat nystartade företag och gjort investeringar företrädesvis på den Nordiska marknaden. Förutom VD ansvaret så har han en affärsutvecklings roll i verksamheten.

Anställda

Ingen styrelseledamot, anställd eller inhyrd personal får förekomma i Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Samtliga anställda ska ha den utbildning och insikt som verksamheten erfordrar avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med vad som sägs i FFFS 2009:1 ”Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”.

Samtliga anställda, inhyrda och styrelsen har en skyldighet att iaktta tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att en styrelseledamot eller befattningshavare hos UpplandsSpar AB, vilken i den egenskapen får kunskap om en uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga förhållanden, får inte obehörigen röja vad han har fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med uppdragsgivarens intresse. Sekretessen skall inte endast iakttas i förhållande till utomstående utan också internt i Bolaget. Uppgifter om en kund får exempelvis inte föras vidare från en enhet till en annan såvida inte detta betingas uteslutande av arbetsmässiga skäl. En begäran från annan att ta del av uppgifter om en viss kund måste behandlas med stor försiktighet. Utöver det som enligt lag måste lämnas ut så får inga uppgifter alls lämnas ut.

Press

För pressförfrågningar vänligen kontakta

Anders Torstensson

Verkställande direktör

anders.torstensson@upplandkapital.se

+46 (0)70 514 00 00


Allmänna Villkor,  Särskilda Villkor,  Prislista, Historiska priser